Over vergoedgeregeld.nl

Het gebruik van hulpmiddelen – zoals katheters, stoma materialen of materialen voor darmspoelen – valt onder de basiszorgverzekering. De wet- en regelgeving op dit gebied is ingewikkeld. Om die onduidelijkheid weg te nemen, heeft Coloplast het initiatief genomen om vergoedgeregeld.nl te creëren.

Gelukkig is in Nederland vastgelegd in de wet dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders er samen voor moeten zorgen dat u toegang heeft tot de juiste hulpmiddelenzorg. Simpel gezegd heeft u aanspraak op hulpmiddelen die bij u passen – bij uw individuele behoeften en wensen, en bij uw leven.

Als u een hulpmiddel moet gebruiken voor uw blaas- of darmprobleem, dan heeft dat een grote impact op uw leven. Het is van belang dat u een hulpmiddel kunt gebruiken dat bij uw persoonlijke situatie past. Hulpmiddelenzorg is maatwerk – want een passend hulpmiddel maakt een groot verschil in uw leven!

Als fabrikant proberen wij door innovatieve oplossingen steeds betere hulpmiddelen en services te ontwikkelen die optimaal aansluiten op de behoeften van gebruikers, om op deze manier de zorgen die ontstaan door het fysieke ongemak zoveel mogelijk te beperken.

Toch zijn er op het gebied van zorgverzekeringen en vergoedingen veel onduidelijkheden. Vergoedgeregeld.nl geeft u inzicht in de rechten en plichten die u heeft als gebruiker van hulpmiddelenzorg en hoe u zelf regie heeft over uw eigen zorg.